KRYTERIA

Przyznawania zajęć terapeutycznych z zakresu WWRDz w warunkach domowych.
1. Terapia w warunkach domowych powinna odbywać się w uzasadnionych przypadkach, którymi mogą być:
a) Trudna sytuacja życiowa rodziny (stan zdrowia rodzica/dziecka uniemożliwiający realizację zajęć poza domem),
b) Trudna sytuacja materialna i logistyczna (odległość od poradni, brak transportu, bardzo skomplikowany dojazd, wysokie koszty dojazdu obciążające rodziny będącą w trudnej sytuacji materialnej).
2. O przyznaniu WWRDz w warunkach domowych decyduje zespół WWRDz po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, w trybie przewidzianym w regulaminie ZWWRDz.
3. O decyzji zespołu rodzic powinien być poinformowany najpóźniej 30 dni od daty złożenia wniosku.